TIE­DO­TE // Va­sem­mis­to­liit­to aset­tui tu­ke­maan ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö­jä Itäi­sen saa­ris­ton ase­ma­kaa­va­ky­sy­myk­ses­sä

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päätti tiistaina esittää kaupunginhallitukselle Itäisen saariston asemakaavan hyväksymistä. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Mai Kivelä teki kaavasta palautusesityksen. Kivelä esitti, että kaavaa jatkotyöstettäisiin selvittäen, miten alueen luonto- ja linnustoarvoja voitaisiin suojata tehokkaammin kaavamerkintöjen ja -määräysten avulla. Syyskuun lopulla useat ympäristöjärjestöt vetosivat lautakuntaan, jotta kaava palautettaisiin valmisteluun sen hyväksymisen sijaan. Vasemmistoliitto piti järjestöjen vetoomusta perusteltuna, minkä vuoksi Mai Kivelä jätti palautusesityksen.

”Pidämme erittäin tärkeänä, että metsäiset luontoarvot turvataan kaavaesitystä paremmin. Kaavassa on huomioitava riittävästi myös linnustollisesti arvokkaat vesi- ja luontoalueet, joita Itäisessä saaristossa on runsaasti”, Kivelä linjasi.

Ympäristöjärjestöjen mukaan itäisen saariston asemakaavan luontotietopohja on selvästi riittämätön. Vetoomuksessaan järjestöt nimesivät suurimmaksi ongelmaksi sen, ettei kaavatyön yhteydessä ole selvitetty lainkaan metsäisiä luontoarvoja. Ympäristöjärjestöjen vetoomuksen allekirjoittivat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri. Järjestöt ovat pyrkineet vaikuttamaan Itäisen saariston asemakaavaprosessiin usean vuoden ajan, jotta kaava huomioisi alueen olennaiset luontoarvot.

”Juuri nämä arvot ovat keskeisen tärkeitä, jotta saaristoluonto säilyy elävänä ja monimuotoisena”, järjestöjen kannanotossa todetaan.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa Mai Kivelän palautusesitys hävisi äänin 2–11. Lautakunta päätti kuitenkin edellyttää, että Itäisen saariston alueelle luodaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa linjataan alueen luonnonsuojelun ja retkeilyn periaatteita. Tavoite on varmistaa metsäluonnon monimuotoisuus ja lintujen pesintärauha. Kivelä pitää hoito- ja käyttösuunnitelmaa tyydyttävänä kompromissiratkaisuna, vaikkakin huomattavasti heikompana toimenpiteenä kuin kaavamääräyksiä.

Lautakunnan esitys käsitellään seuraavaksi kaupunginhallituksessa ja sen jälkeen valtuustossa.

Lisätietoja:

Mai Kivelä, vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

p. +358 40 741 7379

mai.kivela@gmail.com