Va­sem­mis­to­lii­ton tu­le­vai­suus­oh­jel­ma HOK-Elan­nos­sa 2024

REILUN JA VASTUULLISEN HOK-ELANNON PUOLESTA

HOK-Elannon jäsenten tarpeiden ja toiveiden mukaisen reilun ja vastuullisen osuuskaupan puolesta: Vasemmistoliitto.

HOK-Elannon jäsenet eli asiakasomistajat arvostavat edullisia, laadukkaita ja vastuullisesti tuotettuja tuotteita sekä palveluita. He arvostavat oikeudenmukaista bonusjärjestelmää tuloksen jakamisessa sekä vastuuta ympäristöstä, henkilöstöstä, tuotteiden alkuperästä ja lähipalveluista.

Olemme samaa mieltä ja siksi ääni Vasemmistoliiton ehdokkaille on ääni reilun ja vastuullisen osuuskaupan puolesta.

Osuustoiminnallisen yrityksen toiminnan on oltava kannattavaa, mutta sen ei tarvitse maksimoida voittoa. Tulos käytetään suoraan jäsenten etuihin, palveluihin ja niiden kehittämiseen. Suurimpana S-ryhmän osuuskuntana HOK-Elanto voi olla merkittävä vaikuttaja ja suunnannäyttäjä isoissa tulevaisuutemme ratkaisuissa. HOK-Elannon valinnat ja päätökset vaikuttavat suoraan Helsingin ja Uudenmaan kehitykseen ja meidän kaikkien arkeen.

 

HOK-Elannon kaiken toiminnan tulee perustua kestävän kehityksen tavoitteeseen ja vahvoihin eettisiin arvoihin. Kaupan ja kulutuksen lisääminen eivät saa olla itsetarkoitus. Ihmisten ja planeetan tulevaisuuden turvaaminen on keskeinen arvo toiminnassa.

Asiakkaiden omistaman yrityksen vastuullisuus näkyy jo osuustoimintamuodossa. On jatkuvasti arvioitava, mitä tuotetaan, missä tuotetaan, miten tuotetaan ja kenelle tuotetaan. HOK-Elannon sijoitustoiminnan on oltava tiukan eettistä, läpinäkyvää ja jäsenten hyväksymää.

Toiminnan vaikutukset ilmastoon, ympäristöön, ihmisiin ja eläimiin on otettava huomioon alkutuotannossa, valmistusvaiheessa, kuljetuksessa, pakkaamisessa ja kuluttajille toimittamisessa. Tavaroita ja palveluita tuottavien työntekijöiden ihmisoikeuksista, terveydestä ja hyvinvoinnista tulee huolehtia tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Tuotantoeläinten olosuhteita on jatkuvasti parannettava ja eläinten perusoikeudet on huomioitava.

Maatalouden uudelleen suuntaaminen entistä ekologisemmaksi ja lähituotannon vahvistaminen ovat tärkeitä tavoitteita. Alkutuottajat on huomioitava paremmin sopimuksissa niin, että kaupan hankinnat ja hinnoittelu voivat osaltaan tukea näitä tavoitteita. Hyvien kasviperäisten tuotteiden kehittämiseen ja valikoimien laajentamiseen on panostettava. Kasviperäisen ruuan osuutta tarjonnassa on kasvatettava suunnitelmallisesti.

Nykyistä tavoitetta, että kasviperäisen ruoan osuus on 65 % vuoden 2030 loppuun mennessä,on varaa kiristää tuntuvasti. Osuus on jo nyt 62 %. Hankintaketjut on saatava kokonaan läpinäkyviksi. Tuotevalikoima on rakennettava luontokadon ja ilmastonmuutoksen minimointia ajatellen. Vastustamme sellaisia tuotteita, joiden tuotanto aiheuttaa metsäkatoa, esimerkiksi sademetsissä. Uhanalaisten lajien metsästys ja kalastus elintarvikkeiksi on lopetettava. Tuotteiden hiilijalanjälki on aina ilmoitettava.

HOK-Elannon tulee edistää toimipaikoissaan energiatehokkuutta ja lisätä tuuli- ja aurinkovoiman ja maalämmön käyttöä sähkön ja lämmön hankinnassa. Tavoitteena on hiilinegatiivisuus. Sähköautoilua tulee tukea järjestämällä latauspisteitä toimipaikkojen parkkialueille. Kierrätystä tulee lisätä ja ohjata jätteitä uusien tuotteiden ja pakkausten valmistukseen. Hävikkiruuan osuutta on pienennettävä ja ohjattava se yhteistyökumppanien kautta käyttöön. Asiakkaille luodaan helppoja tapoja kierrättää kotitalouden käyttökelpoinen tavara ja jätteet. Näitä ovat muun muassa ilmaiset keräys- ja lahjoituspisteet kauppojen yhteydessä. Muovin käyttö korvataan aina kun se on mahdollista.

HOK-Elannon on panostettava lähikauppoihin ja kahviloihin. Lähikaupassa tulee voida asioida lastenrattailla, rollaattorilla ja sähköpyörätuolilla.

Lähikauppojen määrää ei saa supistaa, vaan niitä on lisättävä. Lähellä olevat kaupat helpottavat lapsiperheiden arkea ja monille ikääntyville ja liikuntarajoitteisille ne ovat kotona asumisen ehto.

On tärkeää, että pienten lähikauppojen hintataso lähenee edullisempien suurmyymälöiden hintoja. Kauppakeskusten tulee sijaita hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella niin, että niihin pääsee helposti myös ilman autoa. Uusien automarkettien rakentamisen aika on ohi.

HOK-Elannon tulee jakaa jäsenilleen eli asiakasomistajilleen tasapuolisesti tulosta. Bonusjärjestelmää on kehitettävä edelleen niin, että myös pieni- ja keskituloiset asiakkaat yltävät nykyistä helpommin suurempiin bonuksiin.

HOK-Elannon on oltava esimerkillinen työnantaja. HOK-Elannossa on yli 6 800 työntekijää, jotka työskentelevät yli 400 toimipisteessä. HOK-Elannon on kunnioitettava ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja syrjintäkieltoa sekä edistettävä monimuotoisten työyhteisöjen syntymistä.

Työntekijöiden oikeuksia on puolustettava. HOK-Elannon tulee olla kaupan alalla suunnannäyttäjä kunnollisen palkkatason, työehtojen, työturvallisuuden ja koulutusmahdollisuuksien osalta.

Kokoaikaisten työntekijöiden osuutta on määrätietoisesti lisättävä. Osa-aikatyössä 18 tunnin viikkotyöajan on oltava minimi. Vain työntekijän omasta nimenomaisesta pyynnöstä voidaan tehdä sopia lyhyemmästä työajasta tai sopia ns. nollatuntisopimus.

Vuokratyövoiman käytöstä on luovuttava aina, kun työn voi tehdä oma työntekijä. Työturvallisuuden vuoksi yksintyöskentelyä ei sallita, vaan on oltava vähintään kaksi työntekijää vuorossa. Työntekijöille on annettava mahdollisuus päättää nykyistä joustavammin itse työvuoroistaan sekä niiden pituudesta ja sijoittumisesta.

Työntekijöitä on kannustettava ammattiyhdistystoimintaan ja työntekijöiden ääntä ja aloitteita on kuunneltava HOK-Elannon päätöksenteon kaikilla tasoilla.

Tulosta on jaettava nykyistä enemmän työntekijöille oikeudenmukaisen tulospalkkausjärjestelmän avulla.

HOK-Elanto on yhteisöllinen yritys, jonka omistaa yli 680 000 osuuskunnan jäsentä. Osuuskunnassa asiakas saa siis olla omistaja. Demokraattinen hallinto toteutuu edustajistovaaleissa (10.-22.4.2024), joissa jokaisella HOK-Elantoon liittyneellä jäsenellä on yksi ääni.

Osuuskunnan jäsenet päättävät HOK-Elannon tulevaisuuden valinnat kevään vaaleissa. Valittava 60-jäseninen edustajisto käyttää jäsenten ylintä päätösvaltaa. Se päättää omistajaohjauksella linjoista. Näitä toteuttavat edustajiston alaiset toimielimet ja HOK- Elannon toimiva, palkattu johto. Valittavan edustajiston kokoonpano ratkaisee, mitkä asiat nousevat keskeisiksi tulevan neljän vuoden aikana.

Osuuskunnan jäsenten vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä edustajistovaalien välisenä aikana. Alueille on perustettava jäsentoimikuntia eri kuntiin ja kaupunginosiin. Niissä jäsenet pääsevät vaikuttamaan omassa elinympäristössään HOK-Elannon kehittämiseen.

Vasemmistoliiton edustajat sitoutuvat tämän ohjelman tavoitteisiin ja tulevat uudessa edustajistossa toimimaan näiden linjausten nostamiseksi omistajaohjauksen tavoitteiksi.