Va­sem­mis­to­lii­ton ryh­mä­aloi­te: van­hus­ten­hoi­va kun­toon!

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäaloite 13.helmikuuta 2019:

Suomen ja Helsingin väestö ikääntyy. Tulevien vuosien aikana ikääntyvien osuus väestöstä kasvaa nopeasti. Samalla lisääntyy myös ikäihmisten hoivan ja hoidon tarve. Tällä vuosituhannella 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä on Helsingissä lisääntynyt 46 prosenttia, kun koko väestö on samalla ajanjaksolla kasvanut noin 17 prosenttia. Vaikka suuri osa eläkeläisistä toimii aktiivisena osana yhteiskuntaa, antavat edellä mainitut lukumäärät osviittaa myös hoivan tarpeesta tulevaisuudessa. Koko maahan verrattuna ikärakenteen vanheneminen on silti Helsingissä ollut suhteellisen maltillista, ja vanhushuoltosuhde on Helsingissä koko maan keskiarvoa matalampi.

Helsinki on vauras kaupunki, joka kasvaa nopeasti kaikilla mittareilla. Kaupungin taloudellinen tilanne on hyvä, joten Helsingillä on paitsi inhimillinen velvollisuus myös varaa pitää huolta kaikista asukkaistan, kaikissa elämänvaiheissa.

Vanhustenhoidossa on tällä hetkellä suuria ongelmia, joiden kohdalla ei ole liioittelua puhua jopa vakavasta ihmisoikeusongelmasta. Viime vuosina niin aluehallintovirasto kuin tarkastuslautakuntakin ovat kiinnittäneet huomiota kotihoidon riittämättömyyteen. Palveluasumiseen pääsemisen kriteerit on asetettu erittäin korkeiksi, ja ympärivuorokautiseen hoitoon on vaikeaa päästä tilanteissa, joissa kotiin annettu tuki ei enää riitä. Henkilöstömitoitukset asettavat suuria haasteita laadukkaalle hoidolle. Lisäksi viime aikoina on noussut esille vakavia laiminlyöntejä yksityisessä palveluasumisessa.

Siksi vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Helsinki

  • laatii kotihoitoon henkilöstömitoituksen, joka turvaa hyvän hoidon,
  • helpottaa ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyä tilanteissa, joissa kotihoidon tuella ei enää voida turvata hyvää elämänlaatua,
  • tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusta siten, että se on vähintään 0,7 niin omissa kuin ostopalveluyksiköissäkin ja tätä korkeampi silloin, kun asukkaiden hoitoisuus sitä edellyttää,
  • lisää omaa ympärivuorokautisen hoidon palvelutuotantoa,
  • varmistaa riittävän muiden palveluiden kuten päivätoiminnan saamisen,
  • tarkistaa ympärivuorokautisen hoidon kilpailutuskriteerit siten, että laatu korostuu niissä nykyistä vahvemmin,
  • vahvistaa ympärivuorokautisen hoidon palveluntuottajien valvontaa, jotta ongelmat havaitaan ja niihin pystytään puuttumaan myös niissä tilanteissa, joissa hoidettavien omaiset eivät ole aktiivisia sekä
  • huolehtii ostopalvelusopimuksissa, että laiminlyönteihin puuttumiselle on riittävät keinot, kuten tuntuvat sopimussakot.