Sään­nöt

Hyväksytty kevätpiirikokouksessa 14.3.2015.
Merkitty yhdistysrekisteriin 14.1.2016.

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Helsingin Vasemmistoliitto ry, ruotsiksi Vänsterförbundet i Helsingfors rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piirijärjestöksi.

Tarkoitus

2 §

VASEMMISTOLIITTO rp:n – jota näissä säännöissä kutsutaan puolueeksi – jäsenjärjestönä piirijärjestön tarkoituksena on puolueen sääntöjen toisen ja kolmannen pykälän toteuttaminen toiminta-alueella ja erityisesti

– ottaa kantaa alueellisiin, maakuntaa ja lääniä koskeviin kehittämisohjelmiin sekä muihin poliittisiin kysymyksiin,

– järjestää toiminta-alueellaan toimivien puolueen perusjärjestöjen yhteistoimintaa puolueen asettamien poliittisten tavoitteiden ja kampanjoiden toteuttamiseksi,

– ottaa kantaa puolueen politiikkaan ja tehdä aloitteita ja ehdotuksia puolueen toiminnan kehittämiseksi,

– järjestää puolueen säännöissä määritellyllä tavalla valtakunnallisten vaalien ja kunnallisten vaalien ehdokasasettelu ja vaalikampanja toiminta-alueella,

– toimeenpanna toiminta-alueella puoluekokousedustajien valinta siten kuin puolueen sääntöjen 16. ja 17. pykälässä on mainittu,

– huolehtia toiminta-alueella puolueen jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenhuollosta sekä edistää puolueen jäsenhankintaa.

3 §

Tarkoitustaan piirijärjestö toteuttaa auttamalla ja edistämällä jäsenjärjestöjensä toimintaa, järjestämällä tiedotus-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, juhla- ja raittiustapahtumia ja muuta vastaavaa poliittista toimintaa sekä kustantamalla, julkaisemalla ja
levittämällä kirjallisuutta ja lehtiä.

4 §

Piirijärjestö voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä sekä osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita ja ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Ennen kuin piirijärjestö päättää omistamansa kiinteistön rakentamisesta, laajentamisesta tai luovuttamisesta tai muusta huomattavasta taloudellisesta tai liiketoimintaa koskevasta hankkeesta, on sen pyydettävä asiasta puoluehallituksen lausunto.

Toimintansa tukemiseksi piirijärjestö voi, asianomaisen luvan hankittuaan, harjoittaa paikallista radio- ja TV-toimintaa, matkailu-, majoitus- ja ravitsemusliikettä, bingotoimintaa, kirjapaino-, kirjakauppa-, elokuva-, teatteri- ja kioskiliikettä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenet

5 §

Piirijärjestön jäseneksi pääsevät piirijärjestön toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt puolueen perusjärjestöt, joita nimitetään näissä säännöissä jäsenjärjestöiksi. Jäsenet ottaa ja erottaa piirihallitus. Toiseen puolueeseen kuuluva järjestö ei voi olla piirijärjestön jäsenenä.

Piirijärjestön jäsenillä on oikeus osallistua sen päätöksentekoon, tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestölle sekä saada tietoja kaikista piirijärjestön päätöksistä sekä piirijärjestön toiminnasta ja tilasta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

6 §

Piirijärjestön toimintaan voivat osallistua myös puolueen ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenten ja muiden yksityisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröimättömät ryhmät, joita molempia nimitetään näissä säännöissä toimintaryhmiksi ja jotka piirihallitus piirijärjestön yhteydessä toimiviksi toimintaryhmiksi hyväksyy. Tällaisella toimintaryhmällä on oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestön päätöselimille.

7 §

Piirijärjestön jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet maksavat piirijärjestölle piirimaksua. Sen suuruudesta seuraavalle vuodelle päätetään edellisen vuoden syksyllä pidettävässä puoluevaltuuston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Piirijärjestö voi lisäksi kantaa
jäsenjärjestöiltään ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päätetään piirijärjestön syyspiirikokouksessa.

Piirimaksu maksetaan puolueen jäsenmaksun yhteydessä. Puolue suorittaa jäsenmaksujen kannon posti- ja pankkiyhteyksiä käyttäen ja tilittää piirimaksut puolivuosittain piirijärjestölle. Jäsenjärjestön henkilöjäsenten maksama piirimaksu on samalla kyseessä olevan järjestön jäsenmaksu piirijärjestölle.

8 §

Jäsenjärjestö voi erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan piirikokoukselle.

9 §

Piirihallitus voi erottaa jäsenjärjestön puolueen sääntöjen 7. pykälässä mainituilla perusteilla piirijärjestöstä. Ennen erottamista on erotettavalle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jos jäsenjärjestö on jättänyt jäsenmaksunsa (piirimaksun) suorittamatta kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden ajalta, voi piirihallitus katsoa jäsenjärjestön eronneeksi.

Piirijärjestön kokous

10 §

Piirijärjestön päättävä elin on piirijärjestön kokous. Kevät- ja syyspiirikokous kutsutaan koolle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta edellisen syyspiirikokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle jäsenjärjestölle lähetetyllä kirjallisella kutsulla. Kevätpiirikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyspiirikokous joulukuun puoliväliin mennessä.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavoin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, ja se on pidettävä, milloin piirihallitus niin päättää tai milloin neljäsosa (1/4) jäsenjärjestöistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti
vaatii.

11 §

Piirijärjestön kokouksiin saavat jäsenjärjestöt valtuuttaa yhden (1) edustajan jokaista alkavaa kymmentä (10) jäsentään kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni.

Puolueen ja perusjärjestön suorilla henkilöjäsenillä, joita ei ole valittu äänivaltaisiksi kokousedustajiksi, on piirikokouksessa puhe- ja esitysoikeus.

Puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja piirihallituksen jäsenillä sekä piirijärjestön ja puolueen toimihenkilöillä on piirijärjestön kokouksessa puhe- ja esitysoikeus.

12 § Piirikokousten tehtävät

Kevätpiirikokouksen tehtävänä on

1) käsitellä ajankohtaista poliittista tilannetta ja määritellä piirijärjestön kanta esille otettaviin asioihin,

2) käsitellä piirihallituksen laatima kertomus piirijärjestön toiminnasta päättyneeltä toimintakaudelta,

3) käsitellä tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunnon kuultuaan vahvistaa tilinpäätös,

4) päättää vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

5) käsitellä piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat sekä

6) tehdä ehdotus puoluekokoukselle piirijärjestön toiminta-alueelta puoluevaltuustoon valittavista jäsenistä siten kuin puolueen sääntöjen 19. pykälässä on mainittu.

Syyspiirikokouksen tehtävänä on

1) käsitellä ajankohtaista poliittista tilannetta ja määritellä piirijärjestön kanta esille otettaviin asioihin,

2) käsitellä ja vahvistaa tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma,

3) päättää mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,

4) päättää piirihallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä 13. pykälän rajoissa ja valita piirihallituksen puheenjohtaja, 1 – 2 varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet toiminta-alueen eri seudut huomioiden,

5) valita piirijärjestön tilejä ja hallintoa tarkastamaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja.

6) päättää kokouksien koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän rajoissa sekä

7) käsitellä piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat.

Piirihallitus

13 §

Piirijärjestön hallituksena sen asioita hoitaa ja sitä edustaa piirihallitus, johon kuuluu syyspiirikokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja 5 – 20 muuta varsinaista jäsentä ja 3 – 5 varajäsentä. Piirihallituksen jäsenistä vähintään yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen tulee olla ruotsinkielinen. Piirihallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Piirijärjestön työntekijöillä sekä puolueen edustajilla ja toiminta-alueen kansanedustajilla on puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeus piirihallituksen kokouksissa.

Piirijärjestön puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali suoritetaan siten, että ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimeenpannaan toinen vaali, jossa ehdokkaina voivat olla ne kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut on tullut valituksi.

Piirihallituksen jäsenet valitaan yksinkertaista enemmistövaalitapaa noudattaen.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

14 §

Piirihallituksen tehtävänä on

1) panna toimeen piirikokouksen päätökset,

2) ottaa kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin ja muutoinkin johtaa piirijärjestön käytännön toimintaa,

3) valita piirijärjestöä edustavat luottamushenkilöt seudullisiin ja maakunnallisiin kuntayhtymiin yhteistyössä valtuustoryhmän kanssa ja käsitellä puolueen politiikan pääsuuntaviivat ko. kuntayhtymissä,

4) huolehtia piirijärjestön taloudenhoidosta,

5) kutsua koolle piirijärjestön kokoukset,

6) järjestää osanotto valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin,

7) täydentää tai korjata eduskuntavaalien ja kunnallisvaalien ehdokaslistaa

8) nimittää työvaliokunta ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät

9) ottaa ja erottaa sihteeri sekä muut toimihenkilöt ja sopia heidän palkkansa ja muut työsuhteen ehdot, sekä

10) pitää jäsenluetteloa.

Työvaliokunta

15 §

Piirihallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä 2 – 5 muuta jäsentä ja jonka tehtävänä on valmistella piirihallituksen kokoukset, huolehtia piirihallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä piirijärjestön juoksevien asioiden hoidosta piirihallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Nimenkirjoitus

16 §

Piirijärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri, aina
kaksi yhdessä.

Tilivuosi

17 §

Piirijärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajien tulee suorittaa tarkastus helmikuun loppuun mennessä.

Yleisiä määräyksiä

18 §

Sääntöjen muuttamiseen tai piirijärjestön purkamiseen tarvitaan piirijärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö annetuista äänistä, ja siihen on saatava ennen rekisteröimistä puoluehallituksen suostumus.

19 §

Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat Vasemmistoliitto rp:lle.

20 §

Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan soveltuvin osin puolueen sääntöjä ja yhdistyslakia.