Ta­voit­teem­me Osuus­kun­ta Tra­de­kan vuo­den 2022 edus­ta­jis­to­vaa­lei­hin

Osuuskunta Tradekan edustajistovaalit käydään 1.2.-15.2.2022. Vasemmistoliitto tavoittelee osuuskuntaa, joka on Suomen reiluin työnantaja ja osa ilmastokriisin ratkaisua.

Mikä Tradeka?

Tradeka on merkittävä omistaja useissa suomalaisissa yrityksissä. Osuuskuntamuotoinen omistajuus tarkoittaa demokraattisesti hallinnoitua omistamista. Tradekan toimintaa kehitetään osuuskunnan määrittelemien arvojen pohjalta. Tradeka pyrkii kehittämään omistuksiaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti, eikä voitontavoittelu ole osuuskunnan keskeisin arvo. Käytännössä Tradeka lisää tasa-arvoa talouteen ja yrityselämään.

Mistä äänestetään?

Tradekan ylin päättävä elin on osuuskunnan edustajisto, kerrotaan Tradekan verkkosivuilla. Edustajisto valitaan joka kuudes vuosi järjestettävillä vaaleilla. Vuoden 2022 vaaleissa edustajistoon valitaan 75 varsinaista jäsentä ja 75 varajäsentä. Etelä-Suomen vaalipiiristä valitaan 17 edustajaa. Edustajisto kokoontuu vuosittain sääntömääräiseen kokoukseen, jonka kutsuu koolle Osuuskunta Tradekan hallitus. Edustajiston keskeisimpiin tehtäviin kuuluu tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittely, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

Etelä-Suomen vasemmistoliiton ehdokkaat

Vaaleissa Helsinki ja Uusimaa muodostavat yhden äänestysalueen, minkä lisäksi alue on vaaliliitossa Hämeen alueen kanssa. Etelä-Suomen alueella oleva äänioikeutettu Tradekan jäsen voi äänestää ketä tahansa ehdokasta Uudenmaan valitsijayhdistyksen tai Hämeen valitsijayhdistyksen listalta. Vasemmistoliiton ehdokkaiden ehdokasnumerot ovat välillä 2-43. Etsi ehdokkaasi täältä!

Kuka voi äänestää?

Äänioikeutettuja ovat kaikki vuoden 2021 loppuun mennessä liittyneet jäsenet. Äänestysohjeet on lähetetty äänioikeutetuille jäsenille postitse. Äänestys tapahtuu sähköisesti tai postin kautta. Äänestämään pääset suoraan tästä: https://tradeka.editaprima.fi/aanestys

Enemmän vaaleista ja äänestysohjeet Tradekan verkkosivuilla.

Tradekan jäsenet ovat äänioikeuden lisäksi oikeutettuja moniin jäsenetuihin. Liity jäseneksi täältä.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Målsättningar på svenska nedan!

 

Vasemmistoliiton tavoitteet Tradekan edustajistovaaleihin:

 

Osuuskunta, joka on osa ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisua

 

Tradekan on oltava osuuskunta, joka näyttää muille mallia ilmasto- ja ympäristökriisin ratkaisussa. Osuuskunnan on varmistettava, että se tekee kestäviä hankintoja ja sijoittaa aloihin, jotka ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen ratkaisuja etsiessä ja luontokadon pysäyttämisessä.

Osuuskunta on aktiivinen omistajaohjauksessa ja vaatii kaikilta sijoituksiltaan vastuullisuutta ja ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Tradeka pyrkii sijoituksillaan myös luomaan uusia, vihreitä työpaikkoja sekä tukee reilua siirtymää hiilineutraaliin tulevaisuuteen.

 

Suomen reiluin työpaikka

 

Tradekan tavoitteena on oltava, että kaikilla sen omistamien yhtiöiden työntekijöillä on hyvä olla töissä. Tradeka on Suomen perheystävällisin työpaikka, jossa huomioidaan erilaiset elämäntilanteet ja mahdollistetaan työelämän joustavuus. Osuuskunta panostaa työturvallisuuteen ja työpaikkojen sisäisen tasa-arvotyön vahvistamiseen. Työehtosopimusten noudattaminen on osuuskunnalle itsestäänselvyys ja sen omistamat yhtiöt tarjoavat parempia työehtoja. Lähtökohtaisesti pyritään tarjoamaan vakituista työtä sitä haluaville.

Tradeka tekee yhteistyötä ay-liikkeen kanssa ja pyrkii kehittämään uudenlaisen työväenliikkeen toimintamuotoja, jotka ottavat huomioon muuttuvan työelämän erilaiset tarpeet. Tradekan yritykset tarjoavat työtä erilaisista lähtökohdista tuleville työntekijöille ja joustavat työntekijöiden erilaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Erityisesti panostetaan siihen, että nuoret työntekijät saavat oppia oikeuksistaan työpaikoilla ja pidetään kiinni siitä, että nämä oikeudet toteutuvat Tradekan alaisuudessa. Erityisesti ravintolatoiminnassa on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden hyvinvointiin, reiluihin työehtoihin ja jatkokouluttautumismahdollisuuksiin.

 

Tradeka on meitä jäseniä varten

 

Tradekaa on kehitettävä vahvana työväenliikkeen osuuskuntana, jonka tulos hyödyttää niin suoraan kaikkia Tradekan jäseniä, kuin työväenliikettä ja ympäröivää yhteiskuntaa. On tärkeää tarjota jäsenille suoria etuja.

Tradeka kehittää jäsendemokratiaa ja panostaa entistä enemmän vuosittaisen tuoton ohjaamista yleishyödylliseen toimintaan. Erilaisiin jäsenäänestyksiin ja –kyselyihin panostetaan entistä enemmän.

Osuuskunta tuottaa palveluita, jotka tekevät vastuullisesta ja ympäristöystävällisestä elämästä helppoa – jäsenen on tiedettävä, että käyttämällä Tradekan tuottamia palveluita ja osuuskunnan etuja, on palveluiden ja tuotteiden vastuullisuuteen panostettu.

 

Koko Suomen osuuskunta

 

Tradeka on koko Suomen työväenliikkeen oma osuuskunta. Kaikessa sen toiminnassa pitää huomioida se, että Tradekan yleishyödyllinen toiminta kohdistuu koko Suomeen ja Tradekan jäsenille pyritään tarjoamaan palveluja kaikkialla maassa.

 

Tradeka on vastuullinen veronmaksaja

 

Vahvan Tradekan on oltava vaihtoehto ylikansallisille veroparatiisiyrityksille, jotka jättävät verot maksamatta ja vievät pääomat pois Suomesta.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Vänsterförbundets målsättningar för andelslaget Tradekas fullmäktigeval 2022:

 

Ett andelslag som är en del av klimat- och miljökrisens lösning

 

Tradeka ska vara ett andelslag som visar andra vägen i lösningen av klimat- och miljökrisen. Andelslaget ska säkerställa att det gör hållbara anskaffningar och placerar i branscher som spelar en nyckelroll i att hitta lösningar för klimatförändringen och i att stoppa minskningen av den biologiska mångfalden.

Andelslaget är aktivt inom ägarstyrning och kräver ansvarsfullhet och begränsning av klimatförändringen av alla sina placeringar. Med sina placeringar strävar Tradeka också efter att skapa nya och gröna arbetsplatser och stöder en rättvis övergång till en koldioxidneutral framtid.

 

Den mest rättvisa arbetsplatsen i Finland

 

Tradekas mål ska vara att alla arbetstagare i bolag som Tradeka äger har det bra i arbetet.

Tradeka är den familjevänligaste arbetsplatsen i Finland, där olika livssituationer beaktas och arbetslivets flexibilitet möjliggörs. Andelslaget satsar på arbetssäkerhet och på att förstärka arbetsplatsernas interna jämlikhetsarbete. Att följa kollektivavtalen är en självklarhet för andelslaget, och bolagen det äger erbjuder bättre anställningsvillkor. I princip strävar man efter att erbjuda fast anställning åt alla som vill.

Tradeka samarbetar med fackföreningsrörelsen och ämnar att utveckla nya slags verksamhetsformer för arbetarrörelsen som beaktar olika behov i det föränderliga arbetslivet. Tradekas företag erbjuder arbete år arbetstagare med olika bakgrunder och är flexibla med tanke på arbetstagarnas varierande behov och önskemål.

Man satsar särskilt på att unga arbetstagare får lära sig om sina rättigheter på arbetsplatserna. Dessutom ser man till att dessa rättigheter förverkligas under Tradeka. Särskilt inom restaurangverksamheten ska man uppmärksamma arbetstagarnas välbefinnande, rättvisa anställningsvillkor och möjligheter till fortbildning.

 

Tradeka är för oss medlemmar

 

Tradeka ska utvecklas som ett starkt andelslag för arbetarrörelsen, vars resultat nyttar såväl varje medlem i Tradeka som arbetarrörelsen och det omgivande samhället. Det är viktigt att medlemmarna erbjuds direkta förmåner.

Tradeka utvecklar sin medlemsdemokrati och satsar allt mer på att styra sina årliga intäkter till allmännyttig verksamhet. Man satsar också allt mer på olika slags medlemsomröstningar och -enkäter.

Andelslaget producerar tjänster som förenklar ett ansvarsfullt och miljövänligt liv – medlemmen ska veta att användningen av Tradekas tjänster och andelslagets förmåner innebär en satsning på tjänsternas och produkternas ansvarsfullhet.

 

Hela Finlands andelslag

 

Tradeka är andelslaget för hela Finlands arbetarrörelse. I hela dess verksamhet ska beaktas att Tradekas allmännyttiga verksamhet riktas till hela Finland och att man strävar efter att erbjuda Tradekas medlemmar tjänster överallt i landet.

 

Tradeka är en ansvarsfull skattskyldig

 

Det starka Tradeka ska vara ett alternativ för överstatliga skatteparadisföretag som inte betalar skatter och för kapitalet ut ur Finland.