Saa­vu­tuk­set val­tuus­to­kau­del­la 2017-2021

Minkä eteen olemme tehneet töitä ja mitä saimme aikaiseksi viime valtuustokauden aikana? Muun muassa seuraavaa:

Kauden ensimmäisenä vuonna 2017-2018

 1. Torppasimme sosiaali- ja terveydenhuoltoon kaavaillut leikkaukset. Syksyn 2017 budjettineuvotteluissa pormestari Jan Vapaavuori esitti sote-palveluihin häpeällisen rajuja leikkauksia. Vasemmistoliiton tärkein tavoite neuvotteluissa oli saada lisää rahaa juuri soteen – ja siinä myös onnistuimme. Toisin kuin edellisellä valtuustokaudella, tämän vuoden budjetissa sote-palveluihin lisättiin rahaa väestönkasvun ja kustannustason nousun mukaisesti. Tämä mahdollistaa palveluiden kehittämisen esimerkiksi neuvoloita ja kouluterveydenhuoltoa vahvistamalla, perheneuvoloiden jonoja purkamalla ja jalkautuvaa eli kaduilla tehtävää sosiaalityötä kehittämällä.
 2. Saimme Helsingin selvittämään keinoja, joilla ehkäistä vähävaraisten sote-maksuista johtuvia maksuvaikeuksia. Samalla saimme kaupungin selvittämään, kuinka se voisi vähentää perintätoimenpiteitä sellaisilta pienituloisilta henkilöiltä, joilla on riski maksuhäiriömerkinnälle. Tämä on upea lopputulos, jonka eteen olemme tehneet töitä vuosia! Ensimmäisen valtuustoaloitteen aiheesta teki Paavo Arhinmäki vuonna 2011.
 3. Vaadimme asumisen hintojen nousun hillitsemistä. Vasemmistoliiton vaatimuksesta Helsingin strategiaan kirjattiin tavoitteeksi asumisen hinnan nousun hillitseminen. Erityisen tärkeänä saavutuksena pidämme panostuksia kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon sekä toimia asumisen hinnan nousun ehkäisemiseksi. Helsingin on oltava kaupunki, jossa kellä tahansa on halutessaan mahdollista asua ja jossa asuminen ei vie kohtuutonta osaa ihmisen tuloista. Helsinki kuuluu kaikille.
 4. Hankimme paperittomille oikeuden välttämättömiin palveluihin. Vuoden 2018 alusta lähtien Helsinki on turvannut aiempaa paremmin paperittomien oikeudet. Valtuuston päätös helpottaa hauraassa asemassa yhteiskunnassamme elävien paperittomien elämää. Pohjimmiltaan kyse on ihmisoikeuksista ja inhimillisestä elämästä, joihin jokainen on taustastaan riippumatta oikeutettu. Välttämättömät palvelut tarkoittavat muun muassa sitä, että diabetesta hoidetaan ennen kuin potilas tarvitsee kiireellistä hoitoa ja että paperittomille lapsiperheille turvataan kriisimajoitus.
 5. Saimme terassien aukioloajat laajenemaan. Sami ”Frank” Muttilaisen valtuustoaloitteen pohjalta käynnistetyn laajan selvityksen pohjalta kaupunki päätti, että jatkossa terassit saavat olla auki kello 23 saakka ilman poikkeuslupaa. Kokeilu alkoi kesällä 2018 ja jatkuu vuoden 2018 alkuun. Päätös vahvistaa elävää kaupunkikulttuuria, jonka eteen vasemmistoliitto on tehnyt vuosien ajan töitä. Kippis!
 6. Saimme laajennettua kaupunkipyöräverkostoa. Jatkossa valtavan suosion saavuttanut kaupunkipyöräverkosto on entistä kattavampi ja aiempaa useamman kaupunkilaisen saavutettavissa. Nyt myös itäisemmässä ja pohjoisemmassa Helsingissä päästään nauttimaan kaupunkifillareista.
 7. Saimme Helsingin aloittamaan sukupuolitietoisen budjetoinnin. Veronika Honkasalon aloitteen pohjalta tehty päätös tarkoittaa käytännössä, että Helsinki tarkastelee vuoden 2018 talousarviota sukupuolitietoisesta näkökulmasta ja aloittaa sukupuolitietoisen budjetoinnin pilotin. Talousarvion laadintaan tarvitaan sukupuolinäkökulmaa, sillä julkiseen talouteen liittyvät päätökset vaikuttavat eri sukupuoliin eri tavoin ja voivat joko edistää tai heikentää tasa-arvoa. Koska asiaan kiinnitetään nyt aiempaa paremmin huomiota, odotuksemme ovat korkealla: kohti tasa-arvoisempaa kaupunkia!
 8. Saimme valtuuston linjaamaan, ettei Martinlaakson voimalassa saa polttaa turvetta. Mai Kivelän aloitteen pohjalta Helsinki päätti käyttää omistajaohjaustaan Vantaan Energian turveinvestoinnin torppaamiseen. Vantaan Energia on Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdessä omistama energiayhtiö, josta Helsinki omistaa 40 ja Vantaa 60 prosenttia. Yhtiö on aikeissa korvata Martinlaakson voimalan maakaasukattilan uudella tekniikalla, jossa polttoaineena käytettäisiin metsäperäistä bioenergiaa ja turvetta. Helsinki haluaa olla edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tästä näkökulmasta on mahdoton ajatus, että uudessa voimalassa lähdettäisiin polttamaan turvetta. Turve on fossiilinen polttoaine, ja sen polttamisesta syntyy jopa enemmän kasvihuonekaasuja kuin kivihiilen polttamisesta.
 9. Vaadimme naisvaltaisia aloja pois palkkakuopasta. Kantamme on selvä: Helsingin on huomioitava palkkauksessa nykyistä paremmin työn vaativuus ja yhteiskunnallinen merkittävyys. Esimerkiksi useilla naisvaltaisilla aloilla palkkataso ei kohtaa näitä. Samansuuruisesta palkasta jää Helsingissä asuinkustannusten jälkeen käteen huomattavasti vähemmän kuin muualla Suomessa. Pienipalkkaisella työntekijällä se voi tarkoittaa, ettei palkalla tule toimeen. Tätä emme hyväksy!
 10. Vaadimme Helsinkiin maailman puhtainta sisäilmaa. Osana Helsingin kaupungin budjettiraamia kaupunginhallitusryhmät päättivät, että budjetin valmistelussa arvioidaan koulujen, päiväkotien ja muiden tilojen korjausinvestointiohjelma sekä sen riittävyys erityisesti sisäilmakorjausten näkökulmasta. Sisäilmakorjausten nostamista arvioitavaksi vaati vasemmistoliitto. Näkemyksemme on selkeä: Koulujen ja muiden julkisten tilojen huono sisäilmatilanne on asia, johon kaupungin on tartuttava kovalla kädellä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki aiheesta myös ryhmäaloitteen, jossa esitetään selkeä toimenpideohjelma tilanteen parantamiseksi.
 11. Puolustimme metronkuljettajien oikeutta kunnollisiin työolosuhteisiin. Pitkin vuotta tiedotusvälineet ovat uutisoineet HKL:n kuljettajien huonosta työilmapiiristä ja yhtiön johtoa kohtaan koetusta syvästä epäluottamuksesta. HKL:n johtokunnassa varavaltuutettumme Anu Suoranta on puolustanut metronkuljettajien oikeutta kunnioittavaan työympäristöön ja mahdollisuuksiin vaikuttaa omaa työympäristöä koskeviin päätöksiin. Puutuimme asiaan myös valtuustossa, jossa esitimme kyselytuntikysymyksen siitä, miten Helsinki aikoo turvata toimivan ja turvallisen metroliikenteen sekä riittävän hyvät työskentelyolosuhteet kuljettajille.
 12. Vaadimme päivähoidon osapäiväryhmiin samaa henkilöstömitoitusta kuin kokopäivähoidossa. Petra Malinin aloitteesta sekä kaupunginhallitus että -valtuusto ottivat myönteisen kannan siihen, että osapäivähoidossa olevilla lapsilla on oikeus riittävään määrään hoitajia. Seuraavaksi varmistamme, että myönteinen asenne näkyy teoissa ja asia korjataan myös budjettitasolla.
 13. Vaadimme budjettiin kirjauksen, jonka mukaan erityisen tuen oppilaiden tukitoimien toteutumista on selvitettävä. Tämä tarkoittaa, että kaupunki sitoutuu tarkastelemaan sitä, saavatko erityisen tuen piirissä olevat lapset kaikki tarvitsemansa tukitoimet. Tästä emme tingi: jokaisella erityislapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen!
 14. Vaadimme budjettiin kirjauksen, jonka mukaan vanhusten palveluasumiseen pääsyä selvitetään. Myös kaupungin strategiassa sitouduttiin vanhuspalveluiden kehittämiseen, mitä vasemmistoliitto on ajanut aktiivisesti pitkään. Vaadimme lisäsatsauksia sekä kotihoitoon että ympärivuorokautiseen hoitoon. Vanhusten riittämätön hoito on yksi Suomen tämän hetken vakavimmista ihmisoikeusongelmista. Helsingin on ryhdyttävä kantamaan todellista vastuuta hauraassa ja puolustuskyvyttömässä tilassa olevista vanhuksista.
 15. Kritisoimme voimakkaasti hallituksen sote-uudistusta. Pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteisessä sote-kapinakokouksessa pitämässään ryhmäpuheessa Silvia Modig muistutti, että uudistuksen keskiössä ovat ihmisille elintärkeät palvelut – palvelut, jotka muodostavat sen, mitä kutsumme hyvinvointivaltioksi. Sillä uudistuksella ei ole varaa epäonnistua. Vasemmistoliitto katsoo, että eduskunnassa käsittelyssä oleva maakunta- ja sote-uudistus vaarantaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien helsinkiläisten sosiaali- ja terveyspalvelut tavalla, jolla voi olla vakavia seurauksia. Samalla se hyödyttää terveitä ja vähän palveluita tarvitsevia. Kannatamme uudistuksen alkuperäisiä tavoitteita, joita ovat muun muassa saumattomat hoitoketjut, terveyserojen kaventaminen ja erityisesti hoidon tasa-arvoisen saatavuuden parantaminen.

 

Vuonna 2019

 1. Jätimme ryhmäaloitteen vanhustenhoidosta. Kaupunginhallitus päätti aloitetta käsitellessään riittävän päivätoiminnan lisäksi edellyttää, että ympärivuorokautisen hoidon paikkojen määrä vastaa todellista tarvetta, ja ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyn kriteerit eivät saa olla liian tiukat.
 2. Vaadimme budjettineuvotteluissa lisää rahaa koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä kulttuuriin ja onnistuimmekin poistamaan suunnitellut leikkaukset lähes kokonaan.
 3. Saimme Helsingin myös selvittämään mahdollisuutta toteuttaa kattavammin tarkastuslautakunnan vaatimuksia omaishoitoa tukevien palveluiden kehittämiseksi.
 4. Helsinki on jatkossa taas hieman parempi paikka pienimmille oppijoille. Järjestimme keskustelutilaisuuden päiväkotien ja koulujen tila-asioista. Helsinki selvittää keinoja helpottaa erityisen tuen piiriin pääsyä.
 5. Puolustimme kunnallista päivähoitoa. Lautakunnassa linjattiin että uusissa koulutiloissa on oltava myös pieniä rauhallisia tiloja niitä tarvitsevia oppilaita varten.
 6. Perheet tarvitsevat tukea. Helsinki pyrkii vahvistamaan vähävaraisten perheiden lomanviettomahdollisuuksia koulujen loma-aikoina ja selvittää hoidontarvetta perheissä, joissa vanhemmat tekevät vuorotyötä iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ja pyrkii vastaamaan tarpeisiin kaupungin palveluilla.
 7. Ihmisarvo on meille jakamaton. Siksi vaadimme parantamaan muun muassa toimeentulotuen asiakkaiden palvelua, teimme töitä humaanin päihdepolitiikan puolesta ja osallistuimme Pride-kulkueeseen.
 8. Kaupunki tulee tekemään toimenpiteitä sen eteen, että Helsingissä itsemurhien määrä vähenisi.
 9. Teimme töitä esteettömän kaupungin puolesta. Anna Vuorjoki puolusti esteettömyyttä vammaisneuvoston paneelissa. Suldaan Said Ahmedin aloitteesta päätettiin puolestaan käynnistää viittomakielisen tulkkauksen pilotointi.
 10. Petra Malinin aloitteesta Helsinki suosii jatkossa työmatkalentämisen sijaan vähäpäästöisempiä matkustusmuotoja.
 11. Vaatimuksestamme vuoden 2020 budjettiin lisättiin investointeja paikallisesti tuotettuun aurinkosähköön sekä ruokahävikkiterminaaliin.
 12. Ilmastonmuutosta torjutaan myös esimerkiksi varmistamalla, että Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toimeenpanossa on tarpeeksi työntekijöitä.
 13. Olimme mukana kuoppaamassa keskustatunnelia. Eläköön kävelykeskusta!
 14. Helsinki ei kuitenkaan ole vain ydinkeskusta. Kaupunkifillarit tulivat tänä kesänä lähiöihin aloitteemme vuoksi ja Paavo Arhinmäen aloitteen pohjalta lähiökouluissa ryhdyttiin järjestämään perheille maksuttomia liikuntatapahtumia.
 15. Sandra Hagmanin ponnen johdosta puolestaan selvitetään mahdollisuutta luopua FunAction- ja Nyt-liikunnan kausikorttimaksuista, jotta nuorten liikuntapalvelut olisivat aidosti kynnyksettömiä ja kaikkien nuorten ulottuvilla.
 16. Puolustimme Sami “Frank” Muttilaisen ja Paavo Arhinmäen asiantuntemuksella myös Elmun tiloja ja Harjun nuorisotaloa. Elmu sai tilat ison julkisen keskustelun päätteeksi.
 17. Mia Haglundin ponnen johdosta selvitetään mahdollisuutta pidentää alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kestoa ja arvioida nykyisen käytännön toimivuutta ja parannusmahdollisuuksia.
 18. Petra Malinin aloitteesta Helsinki ryhtyy ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina vähentämään valosaastetta.
 19. Luonto kiittää myös päätöksestä elvyttää Helsingin huonokuntoisin kaupunkipuro Kumpulanpuro Paavo Arhinmäen ponnen pohjalta. Tervetuloa taimenet!

 

Vuonna 2020

 1. Saimme läpi keskeisimmät asumisen hintaan vaikuttavat tavoitteemme Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaan. Vuodesta 2023 alkaen rakennettavista asunnoista jopa 30 prosenttia on pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on jatkossa 1500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 noin 2000 asuntoa.
 2. Helsingissä asumista helpottaa myös Petra Malinin aloitteesta tehty päätös yhdenmukaistaa käytäntöjä palvelussuhdeasunnon vaihtamisessa elämäntilanteen tai työskentelypaikan muututtua.
 3. Yhdenvertaisuutta edistettiin monin tavoin. Helsinki päätti jatkaa sukupuolitietoista budjetointia ja palveluiden sukupuolivaikutusten arviointia. Suldaan Said Ahmedin aloitteen kautta saimme Helsingin kokeilemaan viittomakielistä tulkkausta valtuustossa.
 4. Valtuusto hyväksyi vastauksen Sandra Hagmanin aloitteeseen, että kaupunki toimisi aktiivisesti sateenkaarinuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 5. Viihtyisä kaupunki on monen asian summa. Paavo Arhinmäki nosti esiin Kontulan kokoontumistilat ja Sami Frank Muttilainen keikkapaikat.
 6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päätettiin Vallisaaren reittiliikenteen hankintaan osallistumisesta Helsinki Biennaalissa ja Sami Frank Muttilaisen esityksestä erillisiin lippuryhmiin päätettiin lisätä lasten, eläkeläisten, opiskelijoiden, varus- ja siviilipalvelusmiesten lisäksi myös työttömät.
 7. Ympäristön säilyttäminen elinkelpoisena on kaiken perusta. Vaadimme Helsinkiä varautumaan ehkäisemään ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. Mai Kivelä teki töitä saariston luonnon puolustamiseksi.
 8. Puolustimme Lapinlahden sairaala-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Onnistuimme torjumaan tontinvarauksen NREP Oy:lle, jonka suunnitelmaan olisi sisältynyt merkittävästi lisärakentamista ja alueelle sopimatonta hotellitoimintaa.
 9. Puolustimme myös Olympiastadionin arvokasta kulttuurimaisemaa.
 10. Saimme Helsingin torjumaan palvelusetelin varhaiskasvatuksessa. Saimme Helsingin selvittämään tarpeen nykyistä tuetumman opetuksen järjestämiseksi lukiossa sekä mahdollisuudet sen toteuttamiseen. Aikuislukio säilyi.
 11. Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pihakäyttöön etenee selvitykseen.
 12. Teimme töitä koronakriisin haittojen minimoimiseksi kriisin eri vaiheissa ja vaadimme ryhmäaloitteessa että koronakriisin jälkihoidossa on nostettava keskiöön eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunta.
 13. Veronika Honkasalo ja Vesa Korkkula hakivat selvyyttä Helsingin tekemiin konsulttipalveluiden ostoihin.
 14. Mia Haglund jätti valtuustoaloitteen, joka vaatii kaupunkia toteuttamaan selvityksen sekä työntekijöiden että käyttäjien rasismikokemuksista sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja toimeenpanemaan johdonmukaiset käytännöt rasismin torjumiseen ja syrjintätapausten raportointiin. Dan Koivulaakso jätti aloitteen, että turvapaikanhakijalapsille järjestettäisiin varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille muillekin lapsille.
 15. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sandra Hagmanin ponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia luopua FunAction- ja NYT-liikunnan kausikorttimaksuista.
 16. Hyvät työehdot kuuluvat kaikille, siksi puutuimme siivousalan epäkohtiin. Vasemmistoliiton valtuustoryhmien puheenjohtajat pääkaupunkiseudulla vaativat kuntia lopettamaan sopimukset riistoyhtiöiden kanssa.
 17. Meille demokratia ei ole vain vaaleissa äänestämistä. Anna Vuorjoki vaati kaupunki selvittämään mahdollisuutta laajentaa esimerkiksi kaupunkitasoisen suosituksen kautta henkilöstön läsnäolo-oikeutta kaikkiin lautakuntiin.
 18. Veronika Honkasalon esityksestä nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin, että aloitejärjestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden vastausaikaa lyhennetään.
 19. Helsinki ei kannata lastenvaunujen kanssa matkustavien maksuttomuuden poistamista.
 20. Laadukkaat julkiset palvelut ovat meille tärkeitä. Vastustimme Staran toimintojen ulkoistamista. Haluamme jatkaa Staran kehittämistä vahvana liikelaitoksena, nykyisen toiminnan laajuuteen perustuen ja rakentamis- ja ympäristönhoito-osaamista vahvistaen. Vastustimme terveysasemien ulkoistamista.
 21. Helsingin kaupunki toteutti anonyymin rekrytoinnin kokeilun valtuutettu Suldaan Said Ahmedin aloitteesta. Kokeilun tavoitteena oli purkaa rekrytointiin liittyviä yhdenvertaisuusongelmia. Kokeilu todettiin myöhemmin hyvin onnistuneeksi.

Vuonna 2021

Seuraa tulevia saavutuksia valtuustoryhmän nettisivujen Ajankohtaista-osiossa!

 1. Punavihreässä yhteistyössä saimme kaupungin sitoutumaan kunnianhimoisemman kävelykeskustan suunnitteluun.
 2. Ainoana puolueena puutuimme Auroranlinnan vuokrankorotuksiin.
 3. Mai Kivelän aloitteen myötä mini-Sortti -aseman perustamista Kyläsaareen alettiin selvittää.
 4. Suldaan Said Ahmedin aloitteen myötä uimarantojen monikielistä viestintää ja uimaopetusta kehitetään.
 5. Paavo Arhinmäen aloitteen myötä kaupunkipyöräalue laajenee koko Helsinkiin.
 6. Kaupunginhallitus päätti esityksestämme vaatia selvitystä siitä, paljonko mielenterveyskuntoutujien asumispalveluita on lisättävä ja mitä toimenpiteitä ja resursseja se vaatii. Anna Vuorjoki teki asiasta valtuustoponnen.
 7. Kaupungihallitustyöskentelymme myötä lintuluotojen suojaetäisyys on kasvanut 25 metristä 50 metriin. Uusia lintuluotoja ja luonnonsuojelualueita on myös esitetty perustettavaksi. Luotojen suojelun tarkoituksena on säilyttää alueiden monipuolinen pesimälinnusto.
 8. Helsinki toteutti anonyymin rekrytoinnin kokeilun Suldaan Said Ahmedin valtuustoaloitteen myötä. Kokeilu todettiin hyvin onnistuneeksi ja mahdollisuuksia sen jatkamiseksi kehitetään.