Hel­sin­gin va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä: Por­mes­ta­rin bud­jet­tie­si­tyk­ses­sä suu­ria kor­jaus­tar­pei­ta

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii painavia lisäyksiä pormestari Jan Vapaavuoren (kok) esitykseen Helsingin vuoden 2020 budjetiksi. Pormestarin talousarvioehdotus julkaistiin torstaina. Suuria korjaustarpeita vasemmistoliitto näkee esimerkiksi kasvatuksen ja koulutuksen ja sosiaali- ja terveystoimialan budjetissa.

“Kun väestönkasvu, kustannustason muutos ja muut kustannuspaineita tuovat tekijät otetaan huomioon, pormestarin ehdotus on leikkaava, eikä mahdollista palveluiden ylläpitämistä edes nykyisellä tasolla. Helsingin strategiassa kestävän kasvun turvaaminen on määritelty kaupungin keskeisimmäksi tehtäväksi. On selvää, että tämä edellyttää samanaikaisesti panostuksia peruspalveluihin ja hiilineutraalin kaupungin rakentamiseen”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa lastensuojelun kulujen ennustetaan ylittyvän tänä vuonna 13,2 milj € ja vammaispalveluiden 9,5 milj €. Valtuustoryhmän mukaan tämä osoittaa, että toimiala on yksiselitteisesti alibudjetoitu ja asia on korjattava ensi vuoden budjetissa. 

“Lastensuojelun toteutuneet kulut kertovat tarpeesta vahvistaa perheille suunnattuja ennaltaehkäiseviä palveluita. Tämä tarkoittaa vuoden 2020 budjetissa panostuksia esimerkiksi perheneuvolaan, perhetyöhön, kotipalveluun ja matalan kynnyksen lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin”, Anna Vuorjoki sanoo.

On hyvä, että ehdotuksessa ikääntyneiden määrän kasvu on otettu huomioon painottamalla lisäyksiä sosiaali- ja terveystoimialan budjettiin. Vasemmistoliitto on jo vuosia painokkaasti vaatinut vanhustenhoidon kehittämistä ja iloitsee, että resurssien tarve tunnustetaan tässä budjetissa. Nyt esitetyt lisäykset eivät välttämättä ole kuitenkaan riittäviä, jotta tällä hetkellä vanhustenhoidossa olevat puutteet saadaan korjattua ja kaikille tarvitseville voidaan tarjota laadukasta hoitoa. Vanhustenhoitoa vasemmistoliiton valtuustoryhmä parantaisi helpottamalla pääsyä palveluasumiseen ja tarvittaessa päivätoimintaan. Valtuustoryhmän mukaan on turvattava myös tarpeeksi vahva henkilöstömitoitus kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on aiemmassa käsittelyssä yksimielisesti pitänyt tärkeänä erityisopettajien, erityisavustajien, opinto-ohjaajien, kuraattorien ja koulupsykologien lisäämistä sekä määrärahaa toisen asteen maksuttomuuden lisäämiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää näitä ohittamattomina tasa-arvon ja oppimiserojen kaventamisen kannalta ja edellyttää niihin panostamista. Valtuustoryhmä katsoo, että pormestarin esitys ei mahdollista riittävää panostusta näihin.

Kaupunkiympäristön toimialalla valtuustoryhmä pitää tärkeänä mm. riittäviä resursseja päästövähennystavoitteiden toteuttamiseen, investointeja aurinkosähköön ja puisto- ja liikuntapaikkainvestointien turvaamista. Kulttuurin ja vapaa-ajan osalta valtuustoryhmä katsoo, että on tärkeää pystyä panostamaan liikuntapalveluihin ja nuorisotyöhön sekä toteuttamaan tasokorotuksia järjestöjen avustuksiin.

“Kiitettävää pormestarin esityksessä on panostukset asuntotuotantoon ja palkkakehitysohjelman jatkaminen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että rekrytointiongelmiin vastaamisen ohella kiinnitetään huomiota pienipalkkaisimpien työntekijöiden palkkojen korottamiseen. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä on tärkeää pitää huolta, että jokainen kaupungin työntekijä saa palkkaa, jolla tulee toimeen”, Anna Vuorjoki toteaa.

 

Lisätiedot:

 

Anna Vuorjoki

puheenjohtaja, vasemmistoliiton valtuustoryhmä

p. 050 3370689