He­kan en­nä­tys­mäi­set vuo­kran­ko­ro­tuk­set – mis­tä on ky­se ja mi­tä asial­le voi teh­dä?

Helsingin kaupungin vuokra-asuntojen eli Hekan vuokria ollaan korottamassa ennätysmäärä. Heka on ilmoittanut, että vuokria joudutaan todennäköisesti nostamaan keskimäärin jopa 12 prosenttia, mikä on paljon enemmän kuin normaalisti. Tieto korotuksista tuli keväällä ja päätökset korotuksista tehdään nyt syksyllä. 

 

Miksi vuokria korotetaan?

Heka toimii omakustanneperiaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että voittoa vuokrista ei oteta. Hekan vuokrat ovat samaa tasoa, kuin mitä asuntojen ylläpito ja rakentaminen maksaa.

Vuokrien nousu johtuu sähkön ja muiden hintojen noususta. Ylläpidon, korjaamisen ja rakentamisen hinnat ovat nousseet. Hekalla on myös paljon lainaa, jonka korot ovat nousseet merkittävästi. Hintojen ja korkojen nousu on ollut poikkeuksellisen nopeaa. Hekan menot ovat tänä vuonna kasvaneet useilla kymmenillä miljoonilla.

Hekan kulut jakaantuvat tänä vuonna seuraavasti:

 • Hallinto ja isännöinti 4 %
 • Huolto ja siivous 8 %
 • Energia ja jätehuolto 17 %
 • Tontinvuokrat ja kiinteistövero 9 %
 • Muut kulut 5 %
 • Korjaukset ja peruskorjausten omarahoitusosuus 22 %
 • Lainanhoitokulut 35 %

Lainanhoitokulut siis vievät suurimman osan Hekan rahoista. Hekan on lainannut rahaa pääasiassa valtion konttorilta ja kuntarahoitukselta, mutta lainaa on myös vähän Handelsbankenille.

 

Mitä hallituksen pitäisi tehdä asialle?

Hallituksella olisi isoimmat mahdollisuudet hillitä vuokrien korotuksia merkittävästi.  Tämän voisi tehdä valtion korkotukilainojen ehtoja parantamalla. Rahat tähän löytyvät valtion asuntorahastosta eli se ei vaatisi valtiolta lisäpanostuksia.

Lisäksi hallituksen olisi peruttava suunnitellut leikkaukset asumistukeen. Leikkaukset iskevät erityisen kovaa helsinkiläisiin, sillä asuminen pääkaupungissa on kallista. Yli puolet Hekan kotitalouksista tarvitsee asumistukea vuokran maksamiseen. Heitä uhkaa nyt tuplaisku toimeentuloon.

Vasemmistoliitto on esittänyt, että hallitus:

 • Parantaisi korkotukilainojen ehtoja. Hekan lainat ovat valtion tukemia korkotukilainoja, joiden ehtoja voi parantaa. Tämä olisi tehokkain keino. Valtio voisi esimerkiksi alentaa Hekan lainojen omavastuukorkoa.
 • Korottaisi asumistukea. Tämä auttaisi kaikkia nousevien vuokrien kanssa kamppailevia.
 • Vahvistaisi työntekijöiden asemaa palkkaneuvotteluissa. Jos työssäkäyvien palkat riittävät elämiseen, he eivät tarvitse tukia.

 

Mitä Helsingin kaupungin pitäisi tehdä asialle?

Kaupunki on pyrkinyt ensi kädessä vaikuttamaan valtioon, joka voisi helpottaa Hekan tilannetta parantamalla korkotukilainojen ehtoja. Niistä päättäminen ei ole kaupungin käsissä. 

Päättäjät ovat myös etsineet kaupungin tasolla toteutettavia keinoja siitä lähtien, kun tilanne tuli ilmi. Heka on kaupungin omistama yhtiö. 

Vasemmistoliitto on esittänyt, että kaupunki:

 • Pienentäisi valtion tukemien asuntojen tonttien eli ARA-tonttien vuokria väliaikaisesti. Tämä laskisi Hekan kuluja tilapäisesti.
 • Siirtäisi isomman osan Hekan lainoista kaupungille. Tämä voisi myös laskea hieman Hekan kuluja.
 • Vaikuttaisi painokkaasti valtioon kaikilla mahdollisilla keinoilla vuokrankorotusten pienentämisen mahdollistamiseksi.

 

Mitä kansalaisyhteiskunta voi tehdä asialle?

Hekalaiset ja kaupunkilaiset voivat vaikuttaa asiaan luomalla painetta päättäjien ja erityisesti valtion suuntaan. 

Kansalaisyhteiskunta voi vaikuttaa esimerkiksi:

 • Lähettämällä kansanedustajille ja kaupunginvaltuutetuille viestejä tilanteesta sekä vaatimalla heitä toimimaan.
 • Kirjoittamalla mielipidetekstejä lehtiin ja sosiaaliseen mediaan.
 • Järjestämällä mielenosoituksia.
 • Kehittämällä uusia vaikuttamisen muotoja julkisen paineen rakentamiseksi.

 

Mikä tilanne vuokrankorotusten suhteen on nyt?

Helsingin Vasemmisto on vaikuttanut kaupungin sisällä tilanteeseen siitä lähtien, kun tieto korotuksista tuli päättäjien tietoon toukokuussa 2023. Olemme puhuneet asiasta julkisuudessa toistuvasti ja pyrkineet painostamaan valtiota toimimaan. Heka päättää vuokrankorotuksista lokakuussa ja ne astuvat voimaan vuonna 2024.

Aika alkaa nyt loppua eikä hallitukselta näytä tulevan apua tilanteeseen. Hallitus ei ole syksyn budjettiriihessään tehnyt Hekalaisten tukalaa tilannetta helpottavia päätöksiä. Siksi Helsingin Vasemmiston mielestä olisi nyt pikaisesti tehtävä kaupungilla päätös siitä, että ARA-tonttien vuokraa alennetaan. Tämä olisi todennäköisesti nopeiten toteutettavissa oleva keino, jolla voitaisiin hillitä jo ensi vuoden korotuspaineita. 

Kaupunki vuokraa ARA-tontteja Hekalle jo valmiiksi alennettuun hintaan, joka on 60 % markkinahinnasta. Alentamalla tonttivuokria tilapäisesti nykyisestä, olisi mahdollista vähentää Hekan menoja tässä akuutissa tilanteessa. Esimerkiksi tontinvuokrien puolittaminen voisi tarkoittaa Hekan vuokrankorotuspaineen alentamista 7 prosenttiin. 

Lisäksi olisi katsottava vielä muita mahdollisia ratkaisuja, kuten lainojen tukemista ja kaupungin oman asumistuen toteuttamista. Pikaratkaisuiksi näistä ei kuitenkaan ole. Mikäli valtio ei aio ensi vuonnakaan tehdä asumiskriisille mitään, näillä omilla keinoilla kaupungin olisi nyt toimittava tulevien vuosien tilanteen helpottamiseksi.