AJAN­KOH­TAIS­TA // An­na Vuor­jo­ki ryh­mä­pu­hees­sa: Stra­te­gian kes­kiös­sä on hy­vin­voin­tie­ro­jen ka­ven­ta­mi­nen

Helsingin valtuusto käsittelee tänään kaupungin strategiaesitystä. Vasemmistoliitto kannattaa strategian hyväksymistä. Vasemmistoliiton ryhmäpuheen piti valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

’Jokaisella helsinkiläisellä – niin nuorella, ikääntyneellä kuin toimintarajoitteisella – on mahdollisuus elää kokemusrikasta ja laadukasta elämää ja saada siihen tarvittava tuki ja palvelut kaikissa elämän vaiheissa.’

Tämä virke strategiaehdotuksessa kiteyttää sen, mihin me tällä valtuustokaudella pyrimme. Se tarkoittaa, että yksikään lapsi ei jää ilman tarpeellista erityisopetusta tai yksikään vanhempi ilman perheneuvolan tukea. Yksikään vanhus ei tuijota päivästä toiseen kotinsa seiniä yksin ja peloissaan. Liikunta tai kulttuuri ei jää yhdenkään asukkaan ulottumattomiin pitkien matkojen vuoksi. Tämän kaiken saavuttaminen ei ole helppoa.

Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä olemme hyvin tyytyväisiä siitä, mitä kautta tässä strategiassa tavoitellaan hyvää elämää jokaiselle. Keskeiseksi tavoitteeksi on nostettu hyvinvointierojen kaventaminen sekä eri kaupunginosissa että eri sosioekonomisten ryhmien välillä.

On tärkeää, että tavoitteet varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laadun suhteen ovat kunnianhimoisia ja että strategia edellyttää vanhusten palveluiden kehittämistä. Yhteisten palveluiden pitää tarjota vahva tuki yhtä lailla pienille, elämää harjoitteleville ihmisille, kuin jo elämäntyönsä tehneille, joiden on aika jättäytyä toisten avun varaan.

Yksi Helsingin vakavimmista ongelmista on asumisen korkea hinta, joka ajaa ihmisiä köyhyyteen ja osaltaan luo eriarvoisuutta. Olemme iloisia siitä, että strategiassa tämä ongelma otetaan vakavasti ja velvoitetaan selvittämään toimenpiteitä asuntojen hinnannousun hillitsemiseksi sekä torjumaan asunnottomuutta. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa pitää lisätä, mutta myös muita keinoja tarvitaan. Vasemmistoliitto on aikaisemmin esittänyt esimerkiksi vuokrankorotusjarrun selvittämistä.

Hyvät valtuutetut,

Strategian kuva tasa-arvoisesta Helsingistä, jossa yksikään kaupunkilainen ei jää vaille palveluita ja jokainen voi elää laadukasta elämää, on vielä kaukana, mutta johdonmukaisella työllä se voidaan saavuttaa. On oikein, että strategian tavoitteet helsinkiläisten hyvinvoinnin suhteen ovat kunnianhimoisia.

Haastavaksi niiden saavuttamisen tekee se, että samaan aikaan tuottavuutta pyritään kasvattamaan puolella prosentilla. Viime kaudella tuottavuustavoite ei johtanut järkeviin säästöihin, vaan sitä käytettiin perusteena palveluiden heikentämiselle. Siksi meidän mielestämme tähän strategiaan ei olisi pitänyt kirjata mitään tavoitetta menojen vähentämiseksi.

Tämä strategiaehdotus on kuitenkin kompromissi eri valtuustoryhmien poliittisten tavoitteiden välillä. Otamme siis haasteen vastaan, ja olemme vasemmistoliiton valtuustoryhmässä sitoutuneet etsimään keinoja säästää rahaa järkevästi. Esimerkiksi nopea apu mielenterveyden ongelmiin tai lapsiperheiden arjen pulmiin voi ehkäistä ongelmien pahenemista ja kalliiden hoitojen tarvetta myöhemmin.

Lähdemme kuitenkin siitä, että kaikki strategian tavoitteet ovat samanarvoisia. Emme tule hyväksymään sitä, että tiukkojen talousraamien varjolla tingitään muista tavoitteista kuten oppimisen tuesta, kotihoidon vahvistamisesta tai asunnottomuuden ehkäisystä. Jos käy ilmi, että hyvinvointierojen kaventaminen tai palveluiden turvaaminen ei onnistu yhtä aikaa kustannusten vähentämisen kanssa, pitää poliittinen keskustelu strategian taloustavoitteista avata uudestaan.

Hyvät valtuutetut,

Sosiaalista hyvinvointia ei voi olla ilman tervettä ympäristöä ja kestävää kehitystä. Olemme iloisia siitä, että tavoitetta hiilineutraaliudesta on aikaistettu vuoteen -35, vaikka olisimme toivoneet vielä kunnianhimoisempaa ilmastopolitiikkaa ja hiilineutraaliutta jo vuonna -30. Tyytyväisiä olemme siitä, että kaupunkiluonnon suojeleminen on otettu tärkeäksi tavoitteeksi. Tämä on erityisen tärkeää, kun yleiskaavaa aletaan panna toimeen.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää myös moniarvoisuutta, ihmisarvon kunnioittamista ja demokraattista päätöksentekoa. On hienoa, että strategiassa näkyy vahvasti pyrkimys monikulttuurisuuteen sekä maahanmuuttajien koulutuksen ja työllistymisen tukemiseen. Sukupuolten tasa-arvon nostaminen strategiseksi tavoitteeksi on tärkeää ja hanke sukupuolivaikutusten arvioimiseksi erittäin kannatettava. On hyvä, että asukkaiden vaikutusvallan ja osallistumismahdollisuuksien kasvattaminen kulkee selkeänä linjana läpi strategian.

Lopuksi haluamme kiittää toisia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä strategianeuvotteluissa. Uskomme ja toivomme, että vahva yhteistyö säilyy strategian toteuttamisessa. Tähän ehdotukseen kirjatut tavoitteet eriarvoisuuden vähentämisestä, laadukkaista palveluista ja ilmastovastuusta eivät ole sanahelinää vaan poliittisia sitoumuksia koko valtuustokauden työlle.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kannattaa strategiaehdotuksen hyväksymistä.”