Kom­mu­nal­vals­te­man 2021

Dessa valteman har godkänts av Vänsterförbundet i Helsingfors distriktsstyrelse den 13 januari 2021 och grundar sig på kommunalvalsprogrammet som godkändes av partidistriktets höstmöte den 5 december 2020.

FUNGERANDE NÄRSERVICE

Varje Helsingforsbo har rätt till högkvalitativ närservice inom sitt bostadsområde oberoende av var i Helsingfors man bor. Social- och hälsostationer, närbibliotek, daghem, närskolor och idrottsplatser ger förutsättningar för en god och trygg uppväxt- och boendemiljö. Principen om närskolor bör utvidgas så att den även gäller småbarnspedagogiken. Smidiga kollektivtrafikförbindelser och fungerande gång- och cykelvägar tryggar vardagens funktionalitet.

JÄMLIK FOSTRAN OCH UTBILDNING

Helsingfors är Finlands rikaste kommun och behöver därmed inte göra nedskärningar i fostran och utbildning. Helsingfors har också råd att satsa på skolreformen inom det andra stadiet. Elever med särskilda behov ska stödjas på alla stadier genom att man säkerställer ett tillräckligt antal studiehandledare, skolpsykologer och skolkuratorer. Den subjektiva rätten till småbarnspedagogik och tillräckliga resurser för en likvärdig grundskola är något som hör till varje barns rätt i Helsingfors. En trygg övergång till andra stadiet tryggar jämlika utgångspunkter för vuxenlivet.

MILJÖVÄNLIGA STADSUTRYMMEN

Att skydda stadsnaturen, främja naturens mångfald och förbättra luftkvaliteten är centrala gärningar som ökar stadsbornas välbefinnande. Ökad energieffektivitet, återvinning av spillvärme och förnybara energilösningar är sätt att uppnå koldioxidneutralitet under detta årtionde. Användningen av stenkol ska avslutas senast år 2025. Täckande och förmånliga kollektivtrafiklösningar skapar framtidens gröna Helsingfors.

RÄTT TILL HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

Inom primärvården, mentalvårdstjänsterna och servicen för missbrukare bör man få vård inom en vecka. Anslagen till barnskyddet och det övriga sociala arbetet bör ökas. Man bör säkerställa såväl god vård som kvalitet på boende för de äldre samt satsa på de äldres livskvalitet, både inom hemvård och serviceboenden. Arbetstagarnas lönesättning och arbetshälsa har en avgörande roll om man vill ha tillgång till yrkeskunnig arbetskraft. Papperslösa personer bör erbjudas tillgång till icke-brådskande vård. Förebyggande arbete inom social- och hälsovårdsservicen är lönsamt både för det mänskliga välbefinnandet och för ekonomin. Stöd och hjälp bör erbjudas mångprofessionellt.

EN HÅLLBAR ARBETSMARKNAD OCH TILLRÄCKLIG UTKOMST

Helsingfors stad bör vara en rättvis och exemplarisk sysselsättare och arbetsgivare. Stadens arbetstagare bör ha en månadslön på minst 2 000 €. Helsingfors bör upprätta ett sysselsättningsprogram för att sysselsätta alla som har blivit arbetslösa på grund av coronapandemin. Man bör ingripa aktivt i den växande ungdomsarbetslösheten. Anskaffningar ska delas in i mindre delar så att företag av alla storlekar kan delta i konkurrensutsättningarna. De tjänster som stadsborna behöver vid olika skeden av livet ska huvudsakligen produceras som offentliga tjänster. Staden ska se till att den egna verksamheten och den verksamhet som staden har utlokaliserat inte är kopplad till exploatering eller människohandel.

SKÄLIGA BOENDEKOSTNADER OCH HÅLLBART BYGGANDE

De ökande boendekostnaderna bör hejdas och antalet skäligt prissatta hyresbostäder bör ökas snabbt. Helsingfors säkerställer att tillgång till bostad är en mänsklig rättighet och att hemlösa erbjuds hem som motsvarar deras behov. Stadens mål för bostadsproduktionen ska uppnås både inom ARA-produktionen och inom stadens egen produktion av hyresbostäder. Ekologiskt hållbara bygglov bör främjas och byggandets kvalitet ska säkerställas.

VI HAR ALLA RÄTT TILL ETT GOTT HELSINGFORS

Med kommunalpolitiska beslut kan man avskaffa samhällelig ojämlikhet och förstärka jämställdheten mellan könen och jobba för att avveckla förtryckande strukturer. Mångfalden av språk och kultur är en rikedom för Helsingfors. Tillgängligheten av tjänster för personer med funktionsnedsättning och övriga grupper med särskilda behov bör tryggas och tjänsterna ska förbättras, till exempel genom att erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik åt personer med nedsatt rörlighet. För att förebygga marginalisering bör hobbygarantin genomföras fullt ut. Mobbning, hatpropaganda och rasism måste starkt fördömas. Allt beslutsfattande ska grunda sig på principer om mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.