Vaa­li­kär­jet

TOIMIVAT LÄHIPALVELUT

Jokaisella helsinkiläisellä on oikeus tasokkaisiin lähipalveluihin omalla asuinalueellaan kaikkialla Helsingissä. Sosiaali- ja terveysasema, lähikirjasto sekä päiväkoti ja lähikoulu ja liikuntapaikat ovat edellytyksiä turvalliselle ja hyvälle kasvu- ja asuinympäristölle. Lähikouluperiaate pitää laajentaa koskemaan myös varhaiskasvatusta. Sujuvat julkiset liikenneyhteydet ja kunnolliset kävely- ja pyörätiet turvaavat arjen toimivuuden.

 

TASA-ARVOA KASVATUKSELLA JA KOULUTUKSELLA

Helsingin ei Suomen rikkaimpana kuntana tarvitse säästää kasvatuksesta ja koulutuksesta. Helsingillä on varaa panostaa myös alkavaan toisen asteen koulu-uudistukseen. Erilaisia oppijoita on tuettava kaikilla asteilla varmistamalla riittävä määrä opinto-ohjaajia, koulupsykologeja ja koulukuraattoreita. Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja riittävät resurssit yhdenvertaiseen peruskouluun kuuluvat jokaiselle helsinkiläiselle lapselle. Turvallinen siirtymä toiselle asteelle takaa tasa-arvoiset lähtökohdat aikuisuuteen.

 

YMPÄRISTÖÄ KUNNIOITTAVAA KAUPUNKITILAA

Kaupunkiluonnon suojelu ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen sekä ilmanlaadun parantaminen ovat keskeisiä tekoja kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Energiatehokkuuden lisääminen, hukkalämmön talteenotto sekä uusiutuvat energiaratkaisut toimivat keinoina hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi tällä vuosikymmenellä. Kivihiilen käyttö on lopetettava jo vuoteen 2025 mennessä. Kattavat ja edulliset joukkoliikenneratkaisut luovat tulevaisuuden vihreää Helsinkiä.

 

OIKEUS TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN

Hoitoon on päästävä viikossa niin perusterveydenhuollossa, mielenterveyspalveluissa kuin päihdepalveluissakin. Lastensuojelun ja muun sosiaalityön määrärahoja on lisättävä. Ikäihmisten hyvästä hoidosta, asumisen laadusta ja elämänlaadusta on huolehdittava niin kotihoidossa kuin palveluasumisessa. Työntekijöiden palkkaus ja työhyvinvointi ovat ratkaisevia ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi. Paperittomille on tarjottava pääsy kiireettömään hoitoon. Ennaltaehkäisevä työ niin sosiaali- kuin terveyspalveluissa on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa, ja apua pitää saada moniammatillisesti.

 

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ JA RIITTÄVÄÄ TOIMEENTULOA

Helsingin kaupungin on oltava reilu ja esimerkillinen työllistäjä ja työnantaja. Kaupungin työntekijöiden pitää saada vähintään 2000 € kuukausipalkka. Helsingin on laadittava työllisyysohjelma koronapandemian vuoksi työttömiksi joutuneiden työllistämiseksi. Kasvaneeseen nuorisotyöttömyyteen on puututtava aktiivisesti. Hankintoja pitää purkaa pienempiin osiin, jotta kaikenkokoiset yritykset voivat osallistua kilpailutuksiin. Kaupunkilaisten eri elämänvaiheissa tarvitsemat palvelut pitää tuottaa pääosin julkisina palveluina. Kaupungin tulee valvoa, ettei sen toimintaan tai sen ulkoistamaan toimintaan liity riistoa tai ihmiskauppaa.

 

KOHTUUHINTAINEN KOTI JA TOIMIVAA RAKENTAMISTA

Asumiskustannukset on saatava hallintaan ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrää on lisättävä nopeasti. Helsinki huolehtii, että asunto on ihmisoikeus ja asunnottomille tarjotaan tarpeensa mukaisia koteja. Kaupungin asettamat asuntotuotannon tavoitteet on saavutettava sekä ARA-tuotannossa että kaupungin omassa vuokra-asuntotuotannossa. Ekologisesti kestäviä rakennuslupia on edistettävä ja rakentamisen laatu varmistettava.

 

HYVÄ HELSINKI KUULUU JOKAISELLE MEISTÄ

Kuntapolitiikan päätöksillä on poistettava osattomuutta ja yhteiskunnallisia eroja, sekä vahvistettava sukupuolten tasa-arvoa ja sortavien rakenteiden purkamista. Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus on Helsingin voimavara. Vammaisten ja muiden erityisryhmien palveluiden saavutettavuus on turvattava ja niitä on parannettava esimerkiksi tarjoamalla liikuntarajoitteisille maksuton joukkoliikenne. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi harrastustakuuta on toteutettava täysmääräisesti. Kiusaaminen, vihapuhe ja rasismi on jyrkästi tuomittava. Kaiken päätöksenteon on perustuttava ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen periaatteisiin.