Tolkkua työelämään ja toimeentuloon

Kaupunkilaisten köyhyys torjuttava

Jokaisen ihmisen hyvän elämän taloudellinen perusta on riittävä toimeentulo. Helsingissä nopeasti kasvavat asumiskulut ja muut elinkustannukset ovat johtaneet monet pieni- ja jopa keskipalkkaiset perheet, erityisesti yksinhuoltajat, pieneläkeläiset ja opiskelijat, yhä syvenevään köyhyyden kierteeseen. Erityisen vaikeassa asemassa ovat pitkäaikaistyöttömät sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle joutuneet nuoret. Kaupunkilaisten köyhyyden poistaminen vaatii päättäviä toimia niin Helsingin kaupungin kuin valtakunnan päätöksenteossa.

Riittävä toimeentulo jokaiselle

Jokainen helsinkiläinen on oikeutettu riittävään toimeentuloon. Helsingin kaupungin on voimakkaasti edistettävä siirtymistä kohti perustuloa ja perusturvan vähimmäistason korottamista 800 euroon. Pääkaupungin elinkustannusten korkea taso on huomioitava perusturvassa. Velkaneuvonnan ja sosiaalisen luototuksen resursseja on lisättävä.

Helsingissä on luotava laaja ohjelma pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi. Nuorten yhteiskuntatakuun tulee turvata jokaiselle nuorelle koulutus, työharjoittelu- tai työpaikka. Nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä on laajennettava.

Helsingin on käytettävä sille annetut valtion työllisyysmäärärahat kokonaan. Erityistoimia tarvitaan nopeasti kasvaneen korkeasti koulutettujen asiantuntijoiden työttömyyden vähentämiseksi.

Helsingin on tarjottava työttömille työtä normaalein työehdoin. Helsingin tulee perustaa erityisiä työpisteitä, joissa tarjotaan vaikeammin työllistyville töitä.

Itsensätyöllistäjien määrä kasvaa Helsingissä nopeasti. Heidän asemansa on selkiinnytettävä, heidän on päästävä sosiaali- ja työttömyysturvan piiriin ja heitä on tuettava myös toimitilojen hankinnassa.

Työelämän laatua parannettava

Työssä jaksamista ja työhyvinvointia on tuettava. Helsingin kaupungin pitää olla mallina ja esimerkkinä hyvästä työnantajasta, joka noudattaa työehtoja, panostaa työhyvinvointiin, avoimuuteen ja hyvään työilmapiiriin.

Vaadimme nollatoleranssia syrjintään työmarkkinoilla ja tehokkaampaa toimintaa työpaikkakiusaamisen poistamiseksi.

Helsingin kaupungin on edistettävä siirtymistä vanhempainvapaajärjestelmän 6 + 6 + 6 -malliin, jossa molemmille vanhemmille on kiintiöity 6 kuukautta, ja loput 6 kuukautta on jaettavissa vanhempien kesken.

Työtä jaettava, työaikaa lyhennettävä

On luotava uusia ja uudenlaisia työpaikkoja. Tuottavuuden kasvaessa työaikaa on lyhennettävä, työtä jaettava, vapaa-aikaa ja työntekijöiden ehdoilla tapahtuvaa joustavuutta lisättävä.